Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

Ingangsdatum wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Ingangsdatum wijziging alimentatie

De rechtbank kan op verzoek de alimentatie wijzigen indien de omstandigheden zijn gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld het inkomen daalt ligt het voor de hand dat ook de hoogte van de alimentatie naar beneden moet worden bijgesteld. De vraag is dan nog met ingang van welke datum de verlaging moet ingaan.

​Meestal beslist de rechtbank dat de verlaging (of verhoging) ingaat op de datum indiening verzoekschrift. Een alimentatieprocedure kan een half jaar duren. Zolang de rechter niet heeft beslist op het verzoek tot wijziging blijft de eerdere beschikking van kracht. De betaling stopzetten zonder instemming van de andere partij is riskant want dat kan leiden tot executiemaatregelen, met alle extra kosten van dien. Kortom: op het moment dat de rechtbank de beschikking afgeeft waarin de alimentatie wordt verlaagd kan er een terugbetalingsverplichting ontstaan afhankelijk van de ingangsdatum. Het omgekeerde gebeurt ook. Wanneer de rechtbank de alimentatie bij beschikking verhoogd met ingang van een eerdere datum, ontstaat op dat moment een betalingsachterstand voor de alimentatieplichtige.

Meestal werkt de wijziging terug tot de datum indiening verzoekschrift, maar dat wordt hier niet bedoeld met 'terugwerkende kracht'.De datum indiening verzoekschrift is immers de datum die meestal wordt gehanteerd, ook al duurt het een half jaar voordat de beschikking wordt afgegeven. Met terugwerkende kracht bedoel ik hier de wijziging die eerder ingaat dan de datum indiening verzoekschrift.

Over het algemeen wordt in de rechtspraak behoedzaam omgegaan met het verlenen van terugwerkende kracht aan een beschikking waarbij de alimentatie wordt gewijzigd. Het verzoek daartoe moet goed worden gemotiveerd. Indien je als alimentatieplichtige bijvoorbeeld zou ontdekken dat de alimentatiegerechtigde heeft verzwegen dat de behoefte inmiddels is komen te vervallen door een eigen inkomen dan ligt het verzoek de alimentatie te verlagen met terugwerkende kracht voor de hand. Stilzitten na (de ontdekking van) een wijziging blijft meestal voor rekening van degene die later alsnog wijziging vraagt van een eerdere beschikking. Terugwerkende kracht tot de datum wijziging wordt dan niet toegekend. De datum indiening verzoekschrift ligt als datum waarop de wijziging kan ingaan voor de hand omdat de andere partij vanaf dat moment op de hoogte is van het wijzigingsverzoek en daarmee dus rekening kan houden.

Indien de alimentatie met terugwerkende kracht wordt verlaagd, ontstaat daarmee een terugbetalingsverplichting. Zeker als het gaat om kinderalimentatie zijn rechters niet snel genegen om de verlaging met terugwerkende kracht te laten ingaan, ervan uitgaande dat kinderen nu eenmaal geld kosten en dat de ontvangen kinderalimentatie vaak al aan de kinderen is besteed.

In hoger beroep kan de situatie zich ook voordoen dat de alimentatie door het Gerechtshof hoger of lager wordt vastgesteld dan in eerste aanleg door de rechtbank, maar dat de alimentatieplichtige op basis van de eerdere beschikking al gehouden was om te betalen. Die situatie deed zich voor in een zaak die uiteindelijk is voorgelegd aan de Hoge Raad. In de uitspraak van de Hoge Raad wordt nog eens bevestigd dat de rechter die beslist op een verzoek tot wijziging van een eerder vastgestelde bijdrage, behoedzaam gebruik dient te maken van zijn bevoegdheid de wijziging te laten ingaan op een eerdere datum, met name indien dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de onderhoudsgerechtigde in verband met een daardoor in het leven geroepen verplichting tot terugbetaling van hetgeen in feite al is betaald. De Hoge Raad overwoog daarbij evenwel dat de rechter die een onderhoudsverplichting verlaagt met ingang van een eerdere datum, altijd zal moeten beoordelen in hoeverre een daaruit voortvloeiende terugbetalingsverplichting in redelijkheid kan worden aanvaard. De Hoge Raad overwoog daarbij dat de rechter bij die beoordeling niet afhankelijk is van een door de onderhoudsgerechtigde gevoerd, op die terugbetaling betrekking hebbend verweer.

Desalniettemin ben ik van mening dat het beter is om wat dat betreft geen risico te lopen en alle argumenten naar voren te brengen die relevant zijn voor de bepaling van de ingangsdatum. Dat geldt voor de eisende partij (verzoeker) maar ook voor de verweerder.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.