Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Hoe lang duurt de vakantie van uw debiteur?

​Uitspraak Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2015:251: rechtbanken heffen te veel griffierecht!

​De Hoge Raad heeft beslist dat in bepaalde gevallen de griffies van de rechtbanken ten onrechte te veel griffierecht in rekening hebben gebracht. In gevallen waarin uw advocaat tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen deze heffingen, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Bij een VOF is dat een bedrag van minimaal € 1.238. Dat loont dus zeker de moeite! Ook als u geen bezwaar heeft gemaakt willen wij voor u proberen het te veel betaalde bedrag aan griffierechten terug te vragen. Wij doen dat kosteloos voor u. Neem daarover contact met ons op!

Faillissementsaanvrage

Een effectief middel om debiteuren tot betaling te dwingen is een faillissementsaanvrage bij de rechtbank.

Wij dienen als incasso-advocaten Van Rooij & Pijnacker Advocaten uit Tilburg elke week meerdere verzoeken tot faillietverklaring in, ook geregeld van een vennootschap onder firma (VOF) en haar vennoten.

Er is het afgelopen jaar een discussie ontstaan over de vraag of rechtbanken in Nederland bij indiening van onze faillissementsverzoeken van zowel een vennootschap onder firma als haar vennoten, slechts éénmaal of meerdere keren griffierecht kunnen heffen. Tot nu toe brachten de meeste rechtbanken drie keer griffierecht in rekening bij een vennootschap onder firma met twee vennoten. Hierdoor liepen de kosten behoorlijk op, terwijl het maar om de behandeling van één verzoekschrift ging. Zo is het griffierecht voor een verzoek tot faillietverklaring van een VOF met drie vennoten inmiddels (2016) € 1.857 in plaats van € 619. Ze gaven daarbij volgens ons een verkeerde interpretatie aan een eerdere uitspraak van de Hoge Raad, die juist het tegenovergestelde bevestigde van 6 februari 2015: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:251

In deze uitspraak is teruggekomen van de bestaande rechtspraak dat een faillissement van een VOF van rechtswege het faillissement van haar vennoten meebrengt. Dat is nu niet meer zo.

Griffierechten veel te hoog

Het probleem is echter veel groter dan dat van de faillissementsprocedures alleen.

Over het algemeen geldt namelijk dat het aantal procedures dat wordt gevoerd de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald. In 2015 zijn er bijvoorbeeld 7 % minder kantonzaken aangebracht dan het jaar daarvoor (bron: rechtspraak.nl). Dat komt niet in de laatste plaats door de forse verhoging van de griffierechten waardoor de toegang tot de rechter voor veel mensen wordt belemmerd. In veel gevallen is het griffierecht in korte tijd meer dan verdubbeld. Voor een vordering van een MKB-er op een debiteur van € 600, moet € 471 griffierecht worden voorgeschoten. Biedt de debiteur geen verhaal, dan blijft de schuldeiser met de rekening zitten. Vaak wordt dan beslist de vordering maar af te boeken. Overigens niet altijd een goede beslissing. Informeer bij ons naar de mogelijkheden in zo'n geval.

Bezwaar ingediend door VRP-advocaten

We hebben inmiddels besloten voor onze cliënten elke keer dat de rechtbank meerdere keren griffierecht in rekening brengt, daartegen kosteloos bewaar te maken. Als gevolg hiervan hebben de rechtbanken besloten hierover advies in te winnen bij de Hoge Raad (onze hoogste rechtsinstantie) door aan de Raad een zogenaamde "prejudiciële vraag" voor te leggen. Dat wil zeggen dat de rechtbank wacht op een beslissing van de Hoge Raad over de vraag of men inderdaad meerdere keren griffierechten mag heffen of niet.

Uitspraak Hoge Raad 8 juli 2016 ECLI:NL:HR:2015:251

Inmiddels heeft de Hoge Raad in een uitspraak van 8 juli 2016: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:1515 onze bezwaren gehonoreerd en aangegeven dat in deze gevallen slechts eenmaal griffierecht dient te worden berekend.

De Hoge Raad stelt:

"......"Gelet op art. 18WvK en de wenselijkheid dat de faillissementen van de vof en van de vennoten zoveel mogelijk tegelijk worden uitgesproken en afgewikkeld, verdient het overigens aanbeveling dat deze verzoeken zoveel mogelijk tezamen worden gedaan en behandeld."

Niet alleen blijkt hieruit dat de verzoeken in één verzoekschrift kunnen worden opgenomen, maar de overweging bevestigt ook dat dergelijke verzoeken een nauwe samenhang vertonen en daarmee tussen hen een 'direct verband' bestaat als bedoeld in het citaat uit de parlementaire geschiedenis van art. 3 Twbz, vermeld hiervoor in 3.3.3. Dat een zodanig verzoekschrift meer werkzaamheden voor de griffie meebrengt en tot afzonderlijke beoordeling van de verzoeken noopt, werpt, gelet op hetgeen hiervoor in 3.3.1 is overwogen, geen gewicht in de schaal.

3.4 De slotsom luidt dat de prejudiciële vraag aldus moet worden beantwoord dat voor de indiening van een verzoekschrift strekkend tot faillietverklaring van zowel een vennootschap onder firma als haar vennoten, slechts eenmaal griffierecht dient te worden geheven".

Dat betekent dat in deze gevallen de griffies van de rechtbanken ten onrechte te veel griffierecht in rekening hebben gebracht. In gevallen waarin uw advocaat tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen deze heffingen, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Bij een VOF is dat een bedrag van minimaal € 1.238. Dat loont dus zeker de moeite! Ook als u geen bezwaar heeft gemaakt willen wij voor u proberen het te veel betaalde bedrag aan griffierechten terug te vragen. Wij doen dat kosteloos voor u. Neem daarover contact met ons op!

Tags: Incasso, Contractrecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.