Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Advocaat voor de klas

Advocaat voor de klas

​De Orde van Advocaten is gestart met het project "Advocaat voor de klas", een bijzondere lesmethode over het recht. De lesmethode, verzorgd door de JuniorJurist Academie en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), bestaat uit drie onderdelen: een workshop, een tijdschrift voor (klassikale) behandeling in de klas en een afsluitende oefenrechtbank, waarbij een kind bijvoorbeeld optreedt als advocaat, rechter of officier van justitie. Onder begeleiding van echte advocaten, die aan scholieren voorlichting geven over verschillende juridische onderwerpen. Het doel is om leerlingen te interesseren voor het recht. Voor leerlingen van groep 8 van basisscholen wordt een workshop verzorgd. Zo kan de klas een rollenspel spelen, waarbij de jongeren in de huid kruipen van procespartijen in een civiele procedure. Ook krijgen zij het tijdschrift Recht en Wet van JuniorJurist uitgereikt.

Mr Ivo van Rooij en Merel Brouwers van Van Rooij en Pijnacker advocaten uit Tilburg hebben meegedaan aan dit project en zij hebben enkele dagen les gegeven aan de groepen 8 op de Basisschool Christoffel in Tilburg.

Lees meer

Verdeling spaargelden van de kinderen bij echtscheiding

Verdeling spaargelden van de kinderen bij echtscheiding

​Regelmatig krijgen wij de vraag of het geld dat tijdens het huwelijk is gespaard voor de kinderen bij echtscheiding ook in de verdeling van de gemeenschap betrokken moet worden. Vaak zijn ouders het wel eens over de bestemming van deze gelden en laten zij het tegoed op de spaarrekeningen van de kinderen in tact met het idee dat dit geld later, bijvoorbeeld als de kinderen gaan studeren, goed van pas zal komen. Soms ontbreekt echter tussen partijen het vertrouwen dat het spaartegoed te zijner tijd inderdaad bij het kind terecht zal komen en vordert één van de echtelieden de verdeling van het saldo op de spaarrekening van zoon of dochter. Het komt ook voor dat één van partijen met het oog op de echtscheiding een bedrag van de gemeenschappelijke rekening afhaalt en op een spaarrekening zet op naam van één van de kinderen. Met het argument dat dit geld bestemd is voor het kind wordt dan beoogd te voorkomen dat dit bedrag in de verdeling wordt betrokken.

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 4 juli 2017 een interessante uitspraak gedaan in dit verband. De situatie was als volgt:

Lees meer

Advocatenkantoor opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Advocatenkantoor opent deuren

Van Rooij & Pijnacker Advocaten opent op vrijdag 8 september haar deuren tijdens de 'Dag van de Scheiding'. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediator van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden.

De 'Dag van de Scheiding' is door de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) in het leven geroepen. Met de dag wil de vereniging landelijk aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Jaarlijks gaan in Nederland gemiddeld 35.000 stellen uit elkaar. Uit landelijk onderzoek van de vFAS blijkt dat 42% van hen angst had om te gaan scheiden. Mensen maken zich vooral zorgen over de kinderen en hun financiën. Het uiteindelijke doel van de vFAS is het verbeteren van het proces rondom scheidingen, zodat partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Ook Van Rooij & Pijnacker Advocaten doet daarom mee aan de Dag van de Scheiding.

Lees meer

De Vechtscheiding

De Vechtscheiding

​Niet elke echtscheiding op eenzijdig verzoek, ofwel op tegenspraak, wordt een vechtscheiding.

Ook wanneer partijen ieder hun eigen advocaat inschakelen, is het vaak heel goed mogelijk om de gevolgen van de echtscheiding in overleg te regelen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van viergesprekken, waarbij partijen worden bijgestaan door hun advocaat. Deze gesprekken leveren vaak meer resultaat op dan een gesprek aan de keukentafel, waarin de emoties de overhand kunnen nemen. Partijen hoeven nog geen duidelijk standpunt in te nemen zoals in de procedure tot echtscheiding wel gevraagd wordt, maar kunnen vrijer van gedachten wisselen om te bezien waar de oplossing ligt.

Lees meer

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL II, Nieuw in Nederland: ONLINE MARKTPLAATS VOOR VORDERINGEN: EDEBEX

​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. De week kijken we naar het fenomeen Edebex, marktplaats voor vorderingen.

Wat is Edebex?

Een van onze gewaardeerde cliënten, de Brusselse onderneming Edebex (Electronic Debt Exchange) heeft een platform gebouwd waarop bedrijven hun openstaande facturen kunnen verkopen aan investeerders. Dat doen zij middels een online marktplaats waar ondernemingen met een cashbehoefte hun openstaande facturen te koop kunnen aanbieden. De facturen worden te koop aangeboden met een korting. Dat lijkt ingewikkeld of riskant, maar dat is het niet.

Hoe werkt het precies?

Lees meer

VERMOGENSRECHT, innovatieve financieringssystemen DEEL I, PROCESFINANCIERING

VERMOGENSRECHT innovatieve financieringssystemen

​In een serie over innovatieve financieringssystemen in de praktijk komen diverse onderwerpen aan bod, zoals procesfinanciering, aan- en verkoop van vorderingen, kredietverzekering en factoring. Deze week kijken we naar het fenomeen van procesfinanciering.

Wat is procesfinanciering?

Het voeren van een juridische procedure kan een lange en kostbare aangelegenheid zijn. Als u niet langer bereid bent of in staat om de kosten te dragen, kan procesfinanciering een uitkomst zijn. Een procesfinancier kan namelijk alle kosten van uw rechtszaak van u overnemen, in ruil voor een deel van de opbrengst van deze rechtszaak. Als er geen opbrengst is, betaalt u niets. Advocaten mogen in Nederland in beginsel geen zaken aannemen op no cure no pay basis, enkele uitzonderingsgevallen daargelaten, zoals bijvoorbeeld bij incassozaken of letselschadezaken. Door tussenkomst van een procesfinancier kunt u wel no cure no pay afspraken maken, mits uw zaak uiteraard positief wordt beoordeeld.

Hoe werkt procesfinanciering?

Lees meer

Beslag leggen op een bankrekening in het buitenland is mogelijk!

Beslag leggen op een bankrekening

​Nederlandse burgers en bedrijven kunnen met behulp van een speciale Europese procedure makkelijker conservatoir beslag leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Op 18 januari 2017 is in werking getreden de Europese Verordening Nr. 655/2014 inzake conservatoir beslag op bankrekeningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32014R0655

Ingevoerd wordt een Europese beslagtitel waarmee de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen binnen de Europese Unie zal worden vergemakkelijkt. Deze verordening Europees bankbeslag heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse beslagpraktijk.

Lees meer

Interview afstudeeronderzoek incasseren buitengerechtelijke incassokosten

incasseren buitengerechtelijke incassokosten

​14/06/2017 van Jos Schippers, HBO-rechten aan het Saxion te Enschede met mr Ivo van Rooij, advocaat te Tilburg. Het onderzoek is gericht op het incasseren van buitengerechtelijke incassokosten in B2B-zaken en wordt uitgevoerd in opdracht van Atradius Collections.

Vooraf door mr Van Rooij: Ons kantoor doet veel incassozaken voor oa verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstands- en kredietverzekeraars en ik ben lid van de VIA, de vereniging van incasso- en procesrechtadvocaten http://www.via-incasso.nl/. Wij geven regelmatig cursussen bij cliënten van ons over dit onderwerp. Ik heb verder meegewerkt aan het schrijven van het boekje "Werken voor je geld, fluiten naar je centen" dat in 2013 is uitgegeven door Uitgeverij Pepijn in Eindhoven.

Vragen van Jos Schippers:

1. Algemene voorwaarden zijn snel van toepassing op een handelsovereenkomst. Door een verwijzing in een getekend contract en de vermelding dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden, zou de terhandstelling ook voldoende ondervangen moeten zijn.

Dat is niet juist en die fout wordt vaak gemaakt in de praktijk. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen a) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zie 6:232 BW (en die wordt inderdaad vaak snel aangenomen door bijvoorbeeld de schriftelijke verwijzing dat ze van toepassing zijn vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of opdrachtbevestiging) en b) de verplichting ze daadwerkelijk ter hand te stellen, zie 6:233 sub a en 6:234 BW. Gebeurt dat laatste niet, dan kan de debiteur de vernietiging van deze voorwaarden met succes inroepen. Veel advocaten maken de fout om alleen de toepasselijkheid van de voorwaarden te betwisten en te vergeten ze te vernietigen. Dan zijn ze gewoon van toepassing. De rechter mag niet ambtshalve vernietigen, partijen moeten daar zelf een beroep op doen.

​2. Tijdens een interview met een incassojurist werd echter aangegeven, dat in zijn ervaring expliciet voor ontvangst van de algemene voorwaarden getekend moest worden.

Lees meer

Ingangsdatum wijziging alimentatie met terugwerkende kracht

Ingangsdatum wijziging alimentatie

De rechtbank kan op verzoek de alimentatie wijzigen indien de omstandigheden zijn gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld het inkomen daalt ligt het voor de hand dat ook de hoogte van de alimentatie naar beneden moet worden bijgesteld. De vraag is dan nog met ingang van welke datum de verlaging moet ingaan.

Lees meer

Sponsoring goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid

Sponsoring goede doelen

​ Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Van Rooij en Pijnacker advocaten vindt het van belang ook iets te kunnen teruggeven aan de maatschappij en wij doen dat door regelmatig goede doelen te sponseren of maatschappelijke initiatieven te steunen. 

Paasactie Visio

Zo steunen wij elk jaar de paasactie van de Lionsclub de Zuidelijke Baronie, https://www.lions.nl/?club=breda.de.zuidelijke.baronie waarbij we paaseitjes kopen en verkopen waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, dit jaar Visio, een landelijke organisatie voor blinden en slechtzienden: http://www.visio.org/home

Wij vragen daar graag ook uw aandacht voor.

Lees meer

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.