Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

​Uitspraak Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2015:251: rechtbanken heffen te veel griffierecht!

​De Hoge Raad heeft beslist dat in bepaalde gevallen de griffies van de rechtbanken ten onrechte te veel griffierecht in rekening hebben gebracht. In gevallen waarin uw advocaat tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen deze heffingen, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Bij een VOF is dat een bedrag van minimaal € 1.238. Dat loont dus zeker de moeite! Ook als u geen bezwaar heeft gemaakt willen wij voor u proberen het te veel betaalde bedrag aan griffierechten terug te vragen. Wij doen dat kosteloos voor u. Neem daarover contact met ons op!

Lees meer

Verzekeraar mag vrije advocaatkeuze niet beperken

Bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandverzekering? Rechtsbijstandverzekeraars kunnen uw keuze voor een eigen advocaat niet beperken tot situaties, waarin u de rechtsbijstand wil uitbesteden. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is maakt daarbij niet uit, ook al is dat in de polis anders bepaald. Dat heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013 beslist. 

De Nederlandse rechter heeft het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering inmiddels ook bevestigd. Dit is voor u als verzekerde van groot belang om te weten, omdat rechtsbijstandsverzekeraars tot voor kort alleen in uitzonderingsgevallen u een eigen advocaat lieten kiezen. Het uitgangspunt was dat uw zaak door juristen van de rechtsbijstandverzekering zelf of door een door de verzekering uitgekozen advocaat werd behandeld. Zoals al eerder bericht had de Europese rechter al in 2013 bepaald dat een rechtzoekende altijd vrije advocaatkeuze heeft als in een zaak bijstand van een advocaat verplicht is. Er was nog onduidelijk of in zaken waarin een advocaat niet verplicht was, ook sprake was van een vrije advocaatkeuze. In april 2016 heeft het Gerechtshof in Nederland geoordeeld dat een rechtzoekende ook een vrije advocaatkeuze heeft in zaken waarin bijstand van een advocaat niet verplicht is. Kortom, als rechtzoekende moet de verzekeraar u, bij dekking op de verzekering, de mogelijkheid bieden een eigen advocaat te kiezen.

Lees meer

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen is aangenomen

Het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Nu dient de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel te buigen.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, heeft dit tot gevolg dat de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit betekent kort gezegd dat alles wat de echtgenoten voor het huwelijk hadden, niet in de gemeenschap van goederen valt. Dit geldt zowel voor de schulden als de bezittingen. Bij een scheiding worden de echtgenoten dus niet meer geconfronteerd met schulden die de andere echtgenoot al voor het huwelijk had. Bijvoorbeeld: een studieschuld van een van de echtgenoten die vóór het huwelijk is ontstaan, valt dan niet meer in de gemeenschap van goederen. 

Lees meer

Waar moet u op letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden?

gebruik van uw algemene voorwaarden

Voor wat betreft de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geldt in Nederland, dat de wet voorschrijft dat deze algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. Dat wil zeggen dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk aan uw zakenpartner moeten worden afgegeven op het moment waarop u de koopovereenkomst sluit. Het is aan u om te bewijzen dat deze voorwaarden ook echt zijn ontvangen door de wederpartij.

U kunt dat doen door toezending van een orderbevestiging, in elk geval vóór de levering en daarin onderaan de tekst te plaatsen:

Lees meer

Ruzie om de erfenis?

Ruzie om de erfenis?

Erfrecht 

Als één van uw dierbaren overlijdt, dan denkt u misschien niet direct na over de erfenis. Het erfrecht gaat om kwesties die u persoonlijk raken. Toch is het mogelijk dat u als erfgenaam te maken krijgt met problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van de nalatenschap die uw verdriet alleen maar vergroten. 

Testament of wettelijke regeling Boek 4 Burgerlijk Wetboek? 

Na het overlijden van uw familielid kunt u te maken krijgen met de situatie waarin een testament is opgesteld door de overledene of een situatie waarin dit niet het geval is en waarvoor alleen de wet geldt.

Lees meer

Na duidelijkheid over kinderalimentatie, nu onduidelijkheid over partneralimentatie

Eerder hebben we bericht dat de Hoge Raad (de hoogste gerechtelijk instantie in Nederland) heeft bepaald hoe het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop meegenomen moeten worden bij de berekening van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop moeten niet in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind, maar de bedragen moeten opgeteld worden bij het inkomen van de ouder die deze bedragen ontvangt. Eindelijk, duidelijkheid!

Lees meer

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.