Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Wetsvoorstel: Duur partneralimentatie terug naar vijf jaar?

Duur partneralimentatie terug naar vijf jaar

​Al geruime tijd is er een wetsvoorstel in behandeling dat ervoor moet gaan zorgen dat de alimentatieduur aanzienlijk wordt verkort.

De hoofdregel op dit moment is dat er gedurende een periode van twaalf jaar partneralimentatie betaald moet worden, te rekenen vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op deze hoofdregel gelden een aantal uitzonderingen. Bij een kinderloos huwelijk dat korter dan vijf jaar heeft geduurd wordt de duur van de partneralimentatie beperkt tot de duur van het huwelijk. Zijn partijen korter dan vijf jaar gehuwd, maar hebben zij samen wel kinderen, dan geldt toch de periode van twaalf jaar voor de partneralimentatie.

Verkorting duur partneralimentatie

In plaats van twaalf jaar wordt de termijn voor partneralimentatie naar verwachting maximaal vijf jaar

​Zo ver is het nog niet. In rechte wordt soms al wel een beroep gedaan op de vijfjaar-termijn. De rechter kan echter niet vooruitlopen op nieuwe wetgeving. Wel wordt steeds vaker uitgegaan van de verdiencapaciteit van de degene die recht heeft op alimentatie, de onderhoudsgerechtigde. Ook als de verdiensten van de onderhoudsgerechtigde op het moment van de echtscheiding nog niet voldoende zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien, kan in de echtscheidingsbeschikking worden vastgelegd dat de capaciteit er is om meer verdiensten te krijgen op termijn. Op die manier wordt de onderhoudsgerechtigde aangespoord om zich in te spannen te gaan werken of de werkzaamheden uit te breiden.

Ook in het wetsvoorstel wordt rekening gehouden met kinderen. Een uitzondering wordt namelijk gemaakt wanneer de kinderen jonger zijn dan twaalf jaar. De verzorgende ouder zal immers werk en zorg moeten kunnen combineren en in die situatie past het niet om de alimentatietermijn terug te brengen naar 5 jaar.

Kunt u nu ook al iets doen?

Maar wanneer er geen jonge kinderen zijn heeft het ook nu al zin om de verdiencapaciteit aan de orde te stellen in een vroeg stadium bij de echtscheiding of in een later stadium bij een verzoek tot wijziging van de eerder vastgestelde partneralimentatie. Wanneer er sprake is van een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld daling van het inkomen aan de zijde van de onderhoudsplichtige, kan tevens aandacht worden geschonken aan de verdiencapaciteit van de onderhoudsgerechtigde. Gevraagd kan worden naar de inspanningen die zijn verricht om aan werk te komen of het werk uit te breiden. Zeker wanneer in een eerder stadium al is gewezen op de verplichting om op termijn in eigen levensonderhoud te voorzien. In dat opzicht is er inmiddels wel een ontwikkeling gaande die er op wijst dat ook rechters de maatschappelijke opinie volgen die uiteindelijk aanleiding is geweest voor het wetsvoorstel tot verkorting van de alimentatietermijn.

Indien u wilt weten of de alimentatie in uw geval kan worden verkort door een nihilstelling of limitering, neemt u dan contact op met één van onze advocaten.

Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.