Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Verdeling spaargelden van de kinderen bij echtscheiding

Verdeling spaargelden van de kinderen bij echtscheiding

​Regelmatig krijgen wij de vraag of het geld dat tijdens het huwelijk is gespaard voor de kinderen bij echtscheiding ook in de verdeling van de gemeenschap betrokken moet worden. Vaak zijn ouders het wel eens over de bestemming van deze gelden en laten zij het tegoed op de spaarrekeningen van de kinderen in tact met het idee dat dit geld later, bijvoorbeeld als de kinderen gaan studeren, goed van pas zal komen. Soms ontbreekt echter tussen partijen het vertrouwen dat het spaartegoed te zijner tijd inderdaad bij het kind terecht zal komen en vordert één van de echtelieden de verdeling van het saldo op de spaarrekening van zoon of dochter. Het komt ook voor dat één van partijen met het oog op de echtscheiding een bedrag van de gemeenschappelijke rekening afhaalt en op een spaarrekening zet op naam van één van de kinderen. Met het argument dat dit geld bestemd is voor het kind wordt dan beoogd te voorkomen dat dit bedrag in de verdeling wordt betrokken.

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 4 juli 2017 een interessante uitspraak gedaan in dit verband. De situatie was als volgt:

​Man en vrouw waren in gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd en hadden samen twee minderjarige kinderen. Het huwelijk werd door echtscheiding ontbonden. De kinderen hadden elk drie spaarrekeningen op hun naam staan. De man vordert bij de echtscheiding verdeling van de spaartegoeden van de kinderen. In eerste instantie heeft de Rechtbank de vordering van de man toegewezen en aan ieder van partijen de helft van het totale saldo toebedeeld. De vrouw ging echter in hoger beroep en stelde bij het Gerechtshof dat de spaartegoeden van de kinderen niet in de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen vallen en derhalve niet voor verdeling vatbaar waren.

Het Hof overwoog dat iedere ouder die het gezag over zijn kind uitoefent, slechts het vruchtgenot over het vermogen van zijn kind heeft. De saldi van de bankrekeningen van de kinderen behoren tot het vermogen van de minderjarige zelf. Op ouders rust de verplichting het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders uit te voeren. Vervolgens oordeelde het Gerechtshof dat het geld op de spaarrekeningen tot het eigen vermogen van de kinderen behoorde en derhalve niet tot de te verdelen ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de spaarrekeningen op naam van de kinderen stonden. Maar datwas niet van doorslaggevende betekenis. In het licht bezien van de overige feiten en omstandigheden heeft het Hofgeoordeeld dat het de bedoeling van partijen was om voor de kinderen te sparen.

De uitspraak maakt duidelijk dat wanneer partijen tijdens het huwelijk sparen voor de kinderen, het spaartegoed bij de ontbinding van het huwelijk niet verdeeld hoeft te worden. Maar de uitspraak van het Gerechtshof geeft ook aan dat de tenaamstelling van de spaarrekening niet allesbepalend is en dat het met name gaat om de bedoeling van partijen tijdens het huwelijk. Het is verdacht wanneerineens een flink bedrag van de gezamenlijke en/of rekening van partijen wordt overgeboekt naar een spaarrekening op naam van een kind wanneer de echtscheiding al in zicht is. Als een dergelijke transactie niet strookt met de bedoeling van beide partijen, kan de rechter bepalen dat het bedrag toch in de verdeling betrokken dient te worden.Tags: Echtscheidingszaken, Familierecht

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.