Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Wat zijn de voor- en nadelen van het leggen van een conservatoir beslag?

Indien vorderingen na het verzenden van betaalsommaties en ingebrekestellingen onbetaald blijven, liggen rechtsmaatregelen voor de hand. Vaak wordt dan overgegaan tot indiening van een faillissementsverzoek (indien de vorderingen althans niet worden betwist) maar ook kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in een normale bodemprocedure. Vaak wensen cliënten in dat laatste geval ook dat er beslag wordt gelegd zonder dat daarbij vaststaat of dat zinvol is. Daarom zet ik de voor- en nadelen van (conservatoire) beslagmaatregelen op een rijtje:

Voordelen conservatoir beslag:

•​ met het leggen van beslag onder de debiteur wordt vooraf zeker gesteld dat na het verkrijgen van een vonnis de debiteur ook kan worden gedwongen om uitvoering aan dat vonnis te geven. Doet de debiteur dat niet of weigert hij dat zelfs, dan kan worden overgegaan tot openbare verkoping van de eerder in beslag genomen goederen. Daarmee kan dan betaling worden verkregen van hetgeen de cliënte te vorderen heeft op basis van het vonnis. Dit is een belangrijk voordeel ook omdat de debiteur vooraf niet wordt gewaarschuwd over de ophanden zijnde beslaglegging. Indien beslag wordt gelegd nadat een vonnis is verkregen houdt de debiteur meestal daarna rekening met beslaglegging en kan hij in de verleiding komen om maatregelen te treffen om een eventueel beslag te frustreren;

 

 • de praktijk leert dat beslaglegging voorafgaand aan een procedure vaak een prikkel voor de debiteur vormt om te betalen. Het beslag blijft gelden zolang de procedure loopt en de duur kan zo maar oplopen tot een jaar. Gedurende die tijd kan de debiteur op geen enkele wijze beschikken over de in beslag genomen goederen. De goederen mogen door het beslag niet worden verkocht en ook kan bijvoorbeeld op onroerend goed geen aanvullende hypotheek worden verleend. Beslaglegging onder klanten van de debiteur blijkt ook vaak effectief; deze klanten mogen door het beslag niet betalen zolang nog geen vonnis voorhanden is terwijl de debiteur zijn verplichtingen jegens zijn klant gewoon dient na te komen. Het leggen van beslag maakt dat de debiteur daarna, net als overigens bij een faillissementsaanvrage, vaak in beweging komt en alsnog een regeling van het geschil wordt bereikt zonder dat een langlopende procedure nodig is.;

 

Nadelen conservatoir beslag:

 • aan beslaglegging zijn kosten verbonden. Te denken valt daarbij (per 1 november 2015) aan het griffierecht (€ 613,00 voor rechtspersonen en € 285,00 voor natuurlijke personen), de kosten van de deurwaarder (in geval van beslag op bankrekeningen ad € 229,07 exclusief BTW, beslag op vastgoed bijvoorbeeld op een woning of bedrijfspand ad € 292,06 exclusief BTW. Daarnaast bedragen de kosten van betekening van het deurwaardersexploot € 65,91.) De advocaatkosten bij ons op kantoor zijn voor het opstellen van het verzoek € 375,00. Een gedeelte van deze kosten worden door de debiteur vergoed indien de vordering door de rechter wordt toegewezen, maar dat geldt niet voor alle kosten.
 • beslaglegging op een bankrekening is vaak zinloos omdat de debiteur op de dag van de beslaglegging vaak geen positief saldo op zijn bankrekening heeft. Veel bedrijven maar ook personen leven "op de pof". Bij beslaglegging op onroerend goed is van belang dat er overwaarde is, met andere woorden de waarde van het pand dient hoger te zijn dan de hypotheekschuld;
 • indien andere schuldeisers besluiten om ook (conservatoire) beslag te leggen op bijvoorbeeld de woning, dan zal de opbrengst uit hoofde van de openbare verkoping pro rato naar de hoogte van de vorderingen van alle beslagleggers gedeeld worden. Met andere woorden: de spoeling wordt bij meerdere beslagen dunner. Gaat de debiteur na beslaglegging onverhoopt failliet dan vervalt het eerder gelegde beslag en zijn de kosten dan voor niets gemaakt;
 • beslaglegging is niet geheel zonder risico. Indien de rechter in de bodemprocedure de vordering afwijst dan staat daarmee vast dat ook het beslag ten onrechte is gelegd. Indien de debiteur kan aantonen dat hij door dit beslag schade heeft geleden dan is de beslaglegger daarvoor aansprakelijk. In de praktijk loopt dat niet zo'n vaart maar het is wel goed om dit risico mee te nemen bij de afweging of beslagmaatregelen zinvol zijn.

 

Conclusie:

Het is altijd verstandig om indien een procedure bij de rechter wordt gestart de mogelijkheid van beslag tijdig te bespreken en te onderzoeken waarop beslag kan worden gelegd....

Tags: Incasso

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.