Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
 1. Uw naam*
 2. Uw telefoonnummer*
 3. Uw e-mailadres*
 4. Beveiliging*
  Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Veelgestelde vragen F.A.Q. Familierecht

Behandelt het kantoor ook ´pro Deo´-zaken

Ja, de advocaten van Van Rooij & Pijnacker Advocaten staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) en bieden ook gesubsidieerde rechtshulp. Dit is bedoeld voor rechtzoekenden met een bescheiden inkomen en vermogen. Wie voor deze regeling in aanmerking komt, betaalt een ´eigen bijdrage´ voor de advocaatkosten. Wanneer u een ‘toevoeging’ krijgt, betaalt de overheid (via de Raad voor Rechtsbijstand) een gedeelte van de kosten van de advocaat of mediator.

Moet ik alimentatie betalen voor mijn kind(eren)? Ik heb geen relatie gehad met de vader/moeder van mijn kind en ook niet met hem/haar samengewoond.

Ja, u bent verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van uw minderjarige kinderen, tot hun 21e. Let wel, beide ouders zijn daartoe verplicht, dus uw ex-partner draagt ook een deel van de kosten. Als uw ex-echtgenoot is hertrouwd, heeft ook de nieuwe partner van uw ex (de stiefouder) een onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen. In welke mate deze stiefouder moet bijdragen hangt af van allerlei factoren. Hoe hoog uw bijdrage zou moeten zijn, is enerzijds afhankelijk van de mate van welstand toen u nog gehuwd/geregistreerd was en anderzijds van uw inkomsten en uitgaven. Dit kan alleen inzichtelijk gemaakt worden door een draagkrachtberekening te laten opstellen. 

Moet ik alimentatie betalen voor mijn kind(eren)? U woonde samen.

 

Ja, u bent verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van uw minderjarige kinderen, tot hun 21e. Let wel, beide ouders zijn daartoe verplicht, dus uw ex-partner draagt ook een deel van de kosten. Als uw ex-echtgenoot is hertrouwd, heeft ook de nieuwe partner van uw ex (de stiefouder) een onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen. In welke mate deze stiefouder moet bijdragen hangt af van allerlei factoren. Hoe hoog uw bijdrage zou moeten zijn, is enerzijds afhankelijk van de mate van welstand toen u nog gehuwd/geregistreerd was en anderzijds van uw inkomsten en uitgaven. Dit kan alleen inzichtelijk gemaakt worden door een draagkrachtberekening te laten opstellen.

 

Moet ik alimentatie betalen voor mijn kind(eren)? U bent gehuwd/geregistreerd partner geweest.

Ja, u bent verplicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud en studie van uw minderjarige kinderen, tot hun 21e. Let wel, beide ouders zijn daartoe verplicht, dus uw echtgenoot/partner draagt ook een deel van die kosten. Als uw ex-echtgenoot is hertrouwd, heeft ook de nieuwe partner van uw ex (de stiefouder) een onderhoudsplicht ten opzichte van uw kinderen. In welke mate deze stiefouder moet bijdragen hangt af van allerlei factoren. Hoe hoog uw bijdrage zou moeten zijn, is enerzijds afhankelijk van de mate van welstand toen u nog gehuwd/geregistreerd was en anderzijds van uw huidige inkomsten en uitgaven. Dit kan alleen inzichtelijk gemaakt worden door een draagkrachtberekening te laten opstellen.

Wie heeft zeggenschap over mijn kind? Ik ben niet gehuwd geweest met de vader/moeder van mijn kind.

Moeders zijn van rechtswege belast met het gezag over hun kind (tenzij er bijzondere omstandigheden zijn zoals minderjarigheid bij de geboorte, of ontzetting van het gezag, maar dat ter zijde). Vaders worden met het gezag doordat de vader en de moeder aan de kantonrechter hebben verzocht hen gezamenlijk met het gezag te belasten. In dat geval kan een formulier worden opgehaald bij het kantongerecht of gedownload via rechtspraak.nl. U kunt dit formulier hier downloaden. De vader heeft dus de medewerking van de moeder nodig om het gezag te krijgen. Weigert de moeder de toestemming te verlenen, dan kan de man aan de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. Het verzoek zal worden ingewilligd indien de rechter oordeelt dat het gezamenlijk uitoefenen van het gezag niet strijdig is met het belang van het kind. Een dergelijk verzoek hoeft niet per se via een advocaat te worden gedaan, maar het is wel verstandig dat te doen. Het verzoek moet een aantal onderdelen bevatten, die essentieel zijn voor de ontvankelijkheid en haalbaarheid van het verzoek.

Wie heeft zeggenschap over mijn kind? Ik ben gehuwd (geweest) met de vader/moeder van mijn kind.

 

Tijdens het huwelijk oefenen de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind(eren) uit. Dit houdt in dat beide ouders hun toestemming moeten geven bij beslissingen die betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van het kind, zoals bijvoorbeeld de verblijfplaats van het kind, de school, toetreden tot een kerk, lid worden van verenigingen, het ondergaan van medische ingrepen etc. Ook na het eindigen van het huwelijk blijft dit gezamenlijk gezag in stand. Slechts onder bijzondere omstandigheden zal de rechter besluiten het gezag bij één van de ouders te leggen. Lukt het niet om in onderling overleg tot een besluit te komen, dan kan aan de rechter worden verzocht de knoop door te hakken.

 

Heb ik recht op pensioen van mijn ex-echtgenoot?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding schrijft voor dat bij een scheiding het opgebouwde ouderdomspensioen wordt verdeeld. Beide partners hebben dus recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het is wel mogelijk dat partners in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling afspreken. Het is van wezenlijk belang dat de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding het formulier mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen ontvangen heeft. U kunt dit formulier hier downloaden.

Ik kom voor een eerste afspraak inzake een echtscheidingskwestie. Welke documenten moet ik meenemen?

U dient in ieder geval de volgende documenten mee te nemen wanneer u hierover beschikt:

 • Geldig Nederlands identiteitsbewijs en die van uw kinderen;
 • Afschrift van de huwelijkse voorwaarden, voor zover van toepassing;
 • Drie recente loonstroken danwel uitkeringsspecificaties (zo mogelijk ook van uw partner);
 • Uw meest recente jaaropgave (zo mogelijk ook van uw partner);
 • De laatste drie belastingaangiftes;
 • Andere financiële gegevens die u van belang acht.

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure?

Een echtscheidingsprocedure kan op 2 manieren geregeld worden:

 1. Als de partners het eens zijn over de scheiding kan in samenspraak met een advocaat een verzoekschrift worden opgesteld. In dit verzoekschrift staan naast het verzoek tot ontbinding van het huwelijk de  afspraken over de financiën, de zorg en opvoeding van de kinderen, alimentatie etc. Het verzoekschrift wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend en de rechter zal dan uiteindelijk de scheiding uitspreken en een oordeel geven over de bijkomende afspraken.
 2. Het kan ook zo zijn dat de partners het niet eens worden over de bijkomende afspraken. Er zijn dan twee mogelijkheden om hieruit te komen. Ten eerste kan mediation een oplossing bieden. Vervolgens kan, indien mediation geen oplossing biedt of indien mediation niet aan de orde is, één van de partners een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De andere partner kan hier op reageren. Voor het indienen van een verzoekschrift of het reageren hierop is bijstand van een advocaat vereist. De rechter zal na beide partijen gehoord te hebben uitspraak doen over onder welke voorwaarden de scheiding geregeld zal worden.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.