Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Gezag en omgang

Het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling

De wet bepaalt dat kinderen en ouders recht hebben op omgang met elkaar. Bij echtscheiding of het verbreken van een samenwoning kan dit helaas een moeilijk punt zijn.

OmgangIn onderling overleg
De ideale situatie is natuurlijk dat het ouders lukt om samen afspraken te maken over een vaststelling of wijziging van de omgangsregeling met de kinderen. Soms hebben ouders hierbij hulp nodig. Beide ouders kunnen in dat geval proberen tot afspraken te komen onder begeleiding van een familierechtadvocaat, die als mediator optreedt. Lukt het de ouders zo afspraken te maken, dan zal de mediator deze afspraken schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsplan. Aanvullend kan de mediator dit laten bekrachtigen in een beschikking van de rechter. Eén van onze familierechtadvocaten kan ook voor één van beide ouders optreden. In dat geval kan uw advocaat met (de advocaat van) de andere ouder onderhandelen over de vaststelling of wijziging van een omgangsregeling.

Via de rechter
Lukt het ouders niet om tot afspraken te komen, dan is er de weg naar de rechter. Onze familierechtadvocaten kunnen voor één van beide ouders bij de rechtbank een verzoek indienen tot vaststelling of wijziging van een omgangsregeling. Heeft u te maken met een omgangsregeling? Onze familierechtadvocaten staan u graag bij.

Inhoud van het gezag
Als u het gezag heeft over een kind, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit houdt onder meer in dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en dat u het vermogen van het kind beheert.

Hoe ontstaat ouderlijk gezag?
Over minderjarige kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren, bestaat automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na een echtscheiding bestaan. Daarvoor is niet noodzakelijk dat er sprake is van een goede verstandhouding of communicatie tussen beide ouders. Handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt over het algemeen in het belang van het kind geacht.
In de praktijk betekent gezamenlijk gezag dat ouders samen de belangrijke beslissingen over de opvoeding, schoolkeuze, medische behandeling, verhuizing, aanvraag paspoort/visum en financiële kwesties moeten nemen. Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder. Wanneer de ouders het hierover niet eens kunnen worden, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

Als de ouders niet zijn gehuwd heeft de moeder alleen het gezag. Dit heet het eenhoofdig gezag. Dit neemt niet weg dat de vader wel gezag kan verkrijgen. Beide ouders kunnen namelijk bij de griffier van de Rechtbank een verzoek indienen voor het verkrijgen van het gezamenlijke ouderlijk gezag. Download het aanvraagformulier van de Rechtbank hier.
Gezag over een minderjarige
Minderjarigen (0 tot 18 jaar) staan onder gezag. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. Het ouderlijk gezag over kinderen kan door maximaal twee personen worden uitgeoefend.

Geen toestemming van andere ouder
Het kan voorkomen dat de met gezag belaste moeder de vader geen toestemming wil verlenen voor het verkrijgen van dat gezag. In dat geval kan onze advocaat een verzoek tot vervangende toestemming indienen. De rechter bepaalt dan of dat verzoek wordt ingewilligd op basis van een afweging van de belangen van zowel de vader, de moeder als het kind.

Het gezamenlijk gezag wordt alleen afgewezen:

  • als er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen beide ouders, of
  • als afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Gezagswijziging
Ook kan het voorkomen dat één van de ouders van mening is dat de andere ouder niet meer belast mag zijn met het gezag over een minderjarige. Ook in dat geval kan onze advocaat hiervoor een verzoek indienen bij de Rechtbank.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.