Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Scheiden doe je samen!

Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Als in uw gezin ernstige opvoedingsproblemen voorkomen, kan de kinderrechter besluiten dat uw gezin verplicht hulp krijgt bij het opvoeden van uw kind(eren).

Ondertoezichtstelling

Een mogelijke kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Hiervoor is vereist dat de ontwikkeling van uw kind ernstig in gevaar is.

De kinderrechter besluit of een ondertoezichtstelling noodzakelijk is. Hij wil daarbij ook uw mening als ouders horen. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter ook naar zijn/haar mening vragen. Als de kinderrechter de ondertoezichtstelling uitspreekt geeft hij Bureau Jeugdzorg of een andere landelijke instelling voor (gezins)voogdij opdracht om de maatregel uit te voeren. Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd.

Beperking gezag

Een ondertoezichtstelling is een beschermingsmaatregel waarbij uw gezag over uw kinderen wordt beperkt. De ondertoezichtstelling leidt er niet toe dat u het gezag over uw kinderen kwijtraakt.

De gezinsvoogd gaat u helpen om de situatie waarin uw kinderen opgroeien en zich ontwikkelen te verbeteren. U blijft als ouders verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Belangrijke beslissingen ten aanzien van uw kinderen moet u wel eerst met de gezinsvoogd bespreken. De gezinsvoogd kan hierbij een schriftelijke aanwijzing geven.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang de ondertoezichtstelling zal worden opgelegd. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden. De ondertoezichtstelling kan steeds maximaal met 12 maanden door de rechter worden verlengd tot uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Uithuisplaatsing

In de meeste gevallen kan uw kind tijdens de ondertoezichtstelling bij u thuis blijven wonen. De Raad voor de Kinderbescherming kan, wanneer dit in het belang van uw kind is, de kinderrechter verzoeken toestemming te geven om uw kind uit huis te plaatsen. U kunt hierbij denken aan plaatsing in een (netwerk)pleeggezin of een centrum voor kinderopvang.

In sommige gevallen loopt een kind onmiddellijk gevaar en moet het kind meteen uit huis geplaatst worden. In dat geval kan de kinderrechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een voorlopige ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing uitspreken zonder dat ouders hiervan tevoren in kennis worden gesteld. De zaak zal dan op een later tijdstip uitgebreid inhoudelijk behandeld worden.

Zitting

Tijdens de zitting wordt het verzoek tot het uitspreken van een ondertoezichtstelling behandeld door de kinderrechter.

In sommige gevallen zal de rechter meteen op de zitting uitspraak doen. Na de zitting zal de kinderrechter zijn beslissing in een beschikking opnemen. Deze beschikking krijgt u (via uw advocaat) toegestuurd.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u binnen drie maanden hoger beroep instellen bij het Gerechtshof.

Een ondertoezichtstelling en meer in het bijzonder uithuisplaatsing zijn vergaande kinderbeschermingsmaatregelen waarbij het raadzaam is u te laten bijstaan. Bij ons op kantoor bent u daarvoor aan het goede adres.

Bel voor meer informatie met 013-5433162 of mail naar info@vrp-advocaten.nl

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.