Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Onze advocaten zijn van alle markten thuis

Algemene voorwaarden

Veel bedrijven gebruiken bij het sluiten van overeenkomsten algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden worden algemeen genoemd, omdat ze zijn bedoeld om te worden opgenomen in meerdere overeenkomsten.

De voorwaarden zijn voor u als gebruiker daarvan vooral van belang, omdat hierin vaak allerlei bepalingen staan opgenomen over tijdig reclameren na ontvangst van de goederen, rente, incassokosten, bepalingen over eigendomsvoorbehoud, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht en bevoegdheid van de rechters. Het is dus van belang, dat u ervoor zorgt dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Hierbij gaat het nogal eens mis.
De Nederlandse wetgeving is op dit punt nogal streng. Het moet duidelijk zijn dat deze voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de tegenpartij ter hand zijn gesteld.

De rechter kan algemene voorwaarden eigenlijk om twee redenen passeren.
Ten eerste omdat ze dus niet op de juiste manier zijn afgegeven aan de tegenpartij, zodat deze ze niet heeft aanvaard. De andere reden is, omdat ze inhoudelijk “onredelijk bezwarend” zijn. Dat kan, als bijvoorbeeld bepalingen in deze algemene voorwaarden zodanig eenzijdig in het voordeel van de verkopende partij zijn opgesteld, dat de koper bijna geen enkel recht meer heeft, of omdat ze onduidelijk zijn. De rechter kan ze dan opzij zetten.

Waar moet u op letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden?

Met betrekking tot de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geldt in Nederland, dat de wet voorschrijft dat deze algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moeten worden gesteld. Zoals gezegd moeten de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk aan uw klant worden afgegeven op het moment waarop u de koopovereenkomst sluit. Het is aan u om te bewijzen dat deze voorwaarden ook echt zijn ontvangen door uw klant.
U kunt dat doen door toezending van een orderbevestiging, in elk geval vóór de levering en daarin onderaan de tekst te plaatsen:

  • Op al onze aanbiedingen, gesloten en te sluiten overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden, versie ... september 2014, zoals afgedrukt op de keerzijde"(of zoals bijgevoegd).

U kunt de verwijzing ook opnemen in een contract en dat door uw zakenpartner laten ondertekenen. Indien u de voorwaarden vervolgens afdrukt op de achterzijde of meestuurt zijn ze in beginsel van toepassing en kunnen ze in elk geval niet om die reden worden vernietigd.
Voorgedrukte algemene voorwaarden op de overeenkomst met de clausule dat deze zijn ontvangen en aanvaard zijn niet te beschouwen als ter hand gesteld en aanvaard. Ook niet voorwaarden die zonder vergrootglas onleesbaar zijn.
Indien u algemene voorwaarden op een website zet moeten deze zodanig ter beschikking gesteld worden dat deze kunnen worden gedownload, opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Onvoldoende is om op uw website slechts met een algemene link naar algemene voorwaarden te verwijzen. Het beste kunt u uw klanten, alvorens ze een bestelling via internet kunnen afronden, laten scrollen door de voorwaarden en hen te dwingen deze voor gelezen en akkoord aan te vinken. Indien u zaken doet met een buitenlandse onderneming doet u er verstandig aan om de voorwaarden te laten vertalen in de taal waarin u zaken doet, of in elk geval in het Engels.

Zet in uw algemene voorwaarden bepalingen over korte termijnen waarbinnen uw zakenpartner verplicht is te reclameren, beperking van uw aansprakelijkheid, verschuldigde rente van bijvoorbeeld 1 % per maand en incassokosten ad 15 % bij niet (tijdige) betaling en een eigendomsvoorbehoud. Neem er verder in op dat u voor de toepassing van Nederlands recht kiest en de Nederlandse rechter in uw vestigingsplaats bevoegd is van een eventueel geschil kennis te nemen.
Dan maakt u het zich een stuk gemakkelijker om uw vordering geïnd te krijgen of een claim uit de weg te gaan, mochten er onverhoopt problemen ontstaan.

Onze advocaten kunnen voor u algemene voorwaarden op maat maken of bestaande voorwaarden aanpassen aan de huidige eisen. Neem contact op met ons via telefoonnummer 013-54332162 of mail ons: info@vrp-advocaten.nl

Gratis algemene voorwaarden check

Wij bieden u als enige kantoor de mogelijkheid om kosteloos voor u na te gaan of u op de juiste wijze gebruik maakt van uw algemene voorwaarden en of ze dus ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de overeenkomsten met uw klanten. Maak gebruik van deze dienst, want u kunt er beter voor zorgen dat u uw zakendoen vooraf goed op orde heeft dan dat u achteraf voor vervelende verassingen komt te staan. Neem contact op met ons via onze chatfunctie, email of bel ons en wij leggen u uit welke informatie we van u nodig hebben om ons advies te kunnen geven.

 

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.