Vragen: +31 (0)13 - 5433162

Gratis afspraak formulier
  1. Uw naam*
  2. Uw telefoonnummer*
  3. Uw e-mailadres*
  4. Beveiliging*
    Ongeldige invoer
weblogo vrp-advocaten-mediators

Onze advocaten zijn van alle markten thuis

Internationaal recht

Het kan voorkomen dat een debiteur gevestigd is buiten Nederland of dat een van uw buitenlandse vestigingen een vordering heeft op een Nederlandse debiteur. Het kan erg lastig worden als uw buitenlandse klanten niet tijdig betalen. Ook kan het voorkomen dat u te maken heeft met een contract met internationale, grensoverschrijdende aspecten. Dan heeft u te maken met internationaal recht.
U krijgt te maken met een vreemde taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en vaak ook met afwijkende betalingsgewoontes. De risico's zijn hierdoor veel groter dan bij debiteuren uit eigen land. Goede kennis over procedures in het buitenland en over de consequenties van bepalingen in uw contract is in deze gevallen dan ook van groot belang. Ons kantoor kan u daar uitstekend bij van dienst zijn.

Van oudsher is ons kantoor gespecialiseerd in internationaal recht. Het is van groot belang te weten welk recht of verdrag van toepassing is, welke algemene voorwaarden gelden (de zogenaamde "Battle of forms") en met welke rechter u te maken heeft. Daarbij is grondige kennis van het Weens Koopverdrag (CISG) van groot belang, het Verdrag Der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken of de Verordening inzake het recht dat van toepassing is op Verbintenissen uit Overeenkomst (Rome I) van 17 juni 2008.

Wist u dat vaak wordt vergeten dat u in veel gevallen een buitenlandse debiteur voor de rechter van uw vestigingsplaats kunt dagvaarden? Dat is beter dan jarenlang in landen zoals Spanje of Italië te moeten procederen. Door het halen van een zogenaamde Europese Executoriale titel (EET), kan een Nederlands vonnis direct in het buitenland ten uitvoer worden gebracht!
Ook bestaat de Europese Betalingsbevelprocedure, gebaseerd op de Verordening (EG) nr 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese Betalingsbevelprocedure. Dat is een vereenvoudigde, met standaardformulieren gevolgde procedure voor grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist. Zie:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16023_nl.htm

Verder is er de nieuwe EEX-Verordening nr 1215/2012 betreffende de Rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; die is op 10 januari 2015 in werking getreden en heeft grote gevolgen voor internationale zaken in Nederland. Een belangrijke wijziging is dat een vonnis uit een EU land zonder rechterlijk verlof ten uitvoer gelegd kan worden in alle andere EU landen; het zogenaamde exequatur, dat is het gerechtelijk bevel in het andere land dat altijd nodig was, is daarmee afgeschaft! Zie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:nl:PDF.
Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van het verleden.

Als geen ander kunnen wij u daar over adviseren en de beste oplossing voor u kiezen. Helaas hebben maar weinigen echt verstand van deze ingewikkelde materie. Vraag daarom ook gerust bij ons een second opinion aan.

Internationale proceservaring

Door onze jarenlange internationale ervaring zijn wij in staat voor ieder land de meest geschikte procedure te selecteren. Ook wanneer wij samenwerken met onze partners in het buitenland blijven wij uw vaste aanspreekpunt. Uw vaste advocaat bewaakt de voortgang van de procedure, begeleidt vanuit Nederland alle activiteiten en neemt voor u een eventuele taalbarrière weg.

Sinds meer dan 20 jaar zijn onze advocaten werkzaam voor een aantal grote Nederlandse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, waaronder Euler Hermes. Tot onze cliënten mogen wij ambassades rekenen, waaronder de Spaanse en Franse ambassade. Daarmee hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan in internationale handelszaken en procederen over internationaal recht. Dat vindt u niet bij andere advocaten of deurwaarders.

Internationaal netwerk

Om snel en effectief kennis en ervaring uit te wisselen als het gaat om internationale problemen en vraagstukken, maakt ons kantoor deel uit van een Europees samenwerkingsverband van advocatenkantoren, Euravocat, met vestigingen in de belangrijkste steden van Europa in inmiddels 16 landen. Door dit lidmaatschap hebben wij al veel zaken met succes kunnen afsluiten. In voorkomende gevallen kunnen wij bij de aangesloten kantoren binnen het netwerk alle benodigde informatie over debiteuren, verhaalsmogelijkheden ter plekke en het toepasselijk recht voor u achterhalen.

Voor meer informatie over ons netwerk Euravocat verwijzen wij u naar onze website: www.euravocat.com. Bent u op zoek naar een advocatenkantoor buiten deze landen? Vraag het ons.

X

Incassokosten berekenen

Wanneer u hieronder uw factuurbedrag ingeeft, kunt u berekenen welke incassokosten
er berekend worden over een openstaande factuur en wat de totale vordering wordt.

Factuurbedrag

 

 

 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bedrag is een indicatie. Voor een volledige berekening kunt u
contact met ons opnemen. Geldt alleen als u BTW kunt verrekenen.
Zo niet, dan komt er 21% BTW bij.

Berekenen kinderalimentatie

X

Berekening kinderalimentatie

Via onze kinderalimentatie berekening kunt u een indicatie krijgen hoeveel kinderalimentatie u kunt ontvangen.
In de berekening wordt uitgegaan van een onderscheid in onderhoudsplichtige (de ouder met het meeste inkomen
die alimentatie gaat betalen) en de onderhoudsgerechtigde ouder (de ouder die alimentatie ontvangt).

Netto gezinsinkomen per maand voor de scheiding
Leeftijd(en) kind(eren)
Netto maandinkomen onderhoudsgerechtigde
Netto maandinkomen onderhoudsplichtige
Leeftijd onderhoudsgerechtigde ouder
Leeftijd onderhoudsplichtige ouder
Aantal dagen per week dat de kinderen bij
de onderhoudsplichtige ouder zijn
 

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag is een indicatie.
Met bijzondere lasten, zoals oppaskosten of (extra) hoge woonlasten, is bijvoorbeeld geen
rekening gehouden. Voor een volledige berekening kunt u contact met ons opnemen.

Bereken uw eigen bijdrage

X

Recht van toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt kunt u in aanmerking komen
voor een toevoeging. Via deze berekening kunt u een indicatie krijgen, of u recht heeft op een
dergelijke toevoeging en wat dan uw eigen bijdrage is. Fiscaal loon is het loon dat op uw
jaaropgaaf staat en waarover loonheffing is berekend. Het brutoloon vormt samen met de
vergoeding Zorgverzekeringswet het fiscale loon.

Fiscaal jaarinkomen
Spaartegoed
Uw situatie
 

Bent u benieuwd hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn in een personen- en familierecht zaak? Bereken deze dan via onze module op deze pagina. Voor zaken op een ander rechtsgebied dan het personen- en familierecht gelden afwijkende eigen bijdragen, variërend van € 196,-- tot en met € 823,-- (normen januari 2016). Wenst u meer informatie hierover neem dan vrijblijvend contact met ons op.